Linux 压缩解压缩命令汇总

本文最后更新于:2021年11月27日 下午

在Linux解压数据包时经常使用命令行,但是各种压缩包需要使用不同的命令压缩、解压,本文汇总相关命令。

命令汇总

压缩包格式 解压命令 压缩命令
.tar tar xvf FileName.tar tar cvf FileName.tar DirName
.gz gunzip FileName.gz
gzip -d FileName.gz
gzip FileName
.tar.gz tar zxvf FileName.tar.gz tar zcvf FileName.tar.gz DirName
.bz2 bzip2 -d FileName.bz2
bunzip2 FileName.bz2
bzip2 -z FileName
.bz bzip2 -d FileName.bz
bunzip2 FileName.bz
.tar.bz tar jxvf FileName.tar.bz
.Z uncompress FileName.Z compress FileName
.tar.Z tar Zxvf FileName.tar.Z tar Zcvf FileName.tar.Z DirName
tgz tar zxvf FileName.tgz
.tar.tgz tar zxvf FileName.tar.tgz tar zcvf FileName.tar.tgz FileName
.zip unzip FileName.zip zip FileName.zip DirName
.lha lha -e FileName.lha lha -a FileName.lha FileName
.rar rar a FileName.rar rar e FileName.rar

参考资料